SOM ZAMESTNANEC 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA:


Postupujte nasledovne:

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
     
  2. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a výšku zaplatenej dane. Vypočítate si nasledovné:
  • 2% z vašej zaplatenej dane (zaokrúhlené na eurocenty nadol) - to je suma, ktorú nám môžete poukázať.
  • 3% z vašej zaplatenej dane (zaokrúhlené na eurocenty nadol), ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Použite na to priložené editovateľné tlačivo, kde sú už predvyplnené údaje o našom klube. Vypíšte Vaše osobné údaje, sumu 2%/3% z daní a dátum zaplatenia dane (viď tlačivo Potvrdenie).

4. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, že ste našim darcom, ale sumu, ktorú ste nám poukázali, neuvidíme.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali pre náš klub (pomoc s dopravou, organizácia zápasov, a pod.), radi Vám vystavíme príslušné potvrdenie 

Do klubu nie je potrebné priniesť žiadny doklad o poukázaní dane, príslušné tlačivá stačí len odovzdať na daňovom úrade. Daňový úrad pošle Vami deklarovanú sumu priamo na účet klubu. Upozorňujeme, že prevod je pre nás anonymný, nevieme, kto poslal akú sumu.

Pokiaľ by ste potrebovali ďalšie doplňujúce informácie, radi Vám ich poskytneme. 
Stačí nás len kontaktovať:
Ing. Pavol Gerát – 0907 188 019

Ďakujeme!